Historia i dorobek

Historia i dorobek
Polskiej Federacji Psychoterapii

Polska Federacja Psychoterapii (PFP) powstała w grudniu 2004r. Celem Federacji jest promowanie psychoterapii dla dobra publicznego i reprezentowanie psychoterapeutów polskich wobec władz i organizacji w kraju oraz na forum międzynarodowym.
Na początku wokół Federacji organizowało sie ok 1000 psychoterapeutów. Obecnie Polska Federacja Psychoterapii stanowi największą organizację zwodową psychoterapeutów i zrzesza ok. 2200 przedstawicieli tego zawodu – poprzez członkostwo organizacyjne oraz 19 organizacji zrzeszonych działających w obszarze psychoterapii oraz członkostwo indywidualne psychoterapeutów.
Działając w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii PFP uznaje zawód psychoterapeuty jako autonomiczny oraz stanowi platformę dyskusji i działania otwartą dla psychoterapeutów wszystkich nurtów i kierunków psychoterapii uznanych przez WHO. Polska Federacja Psychoterapii powstała przy znakomitym wsparciu i współpracy Sekretarza Generalnego Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP) i Prezydenta World Council for Psychotherapy, prof. Alfreda Pritza.

Przeczytaj pismo prof. Alfreda Pritza do środowiska polskich psychoterapeutów

EAP decyzją Parlamentu Europejskiego zostało uznane za organizację reprezentującą psychoterapeutów w Europie. Dzięki staraniom EAP w wielu krajach Unii postępują prace legislacyjne dotyczące wykonywania zawodu psychoterapeuty i uzyskiwania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii.
Powołanie Polskiej Federacji Psychoterapii ma na celu zadbanie o interesy środowiska psychoterapeutów w Polsce. Pragniemy by była to organizacja, w której każdy psychoterapeuta i każdy ośrodek psychoterapeutyczny znajdzie swoje miejsce.
Dalsza działalność Federacji jest zależna od aktywności szerokiego środowiska psychoterapeutów. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego włączenia się w pracę na rzecz realizacji celów Federacji.

Przeczytaj List założycieli Polskiej Federacji Psychoterapii

Krótka historia związków polskiej psychoterapii
z Europaean Association for Psychotherapy (EAP)

W 1997 roku polską organizacją parasolową (NUO) i przyznającą (NAO) EAP została Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przedstawicielem organizacji został prof. Jerzy Aleksandrowicz. Podstawową funkcją tej organizacji miało być udostępnienie polskim psychoterapeutom wiedzy o Europejskim Towarzystwie Psychoterapii EAP i wspieranie ich w uzyskiwaniu Europejskiego Certyfikatu.

W roku 2005, z inicjatywy niezależnych środowisk psychoterapeutycznych i przy wsparciu European Association for Psychotherapy, powstała Polska Federacja Psychoterapii.

Polska Federacja Psychoterapii od początku postawiła, jako jeden z celów, włączenie polskiej społeczności psychoterapeutycznej w psychoterapię europejską. Także w wymiarze zyskiwania przez polskich psychoterapetów uprawnień europejskich.

W 2005 roku pierwsi polscy psychoterapeuci wspierani przez Federację zaczęli uzyskiwać certyfikaty europejskie.

Jednocześnie Polska Federacja Psychoterapii rozpoczęła starania o uzyskanie statusu NUO/NAO w EAP.

W październiku 2006 r Polska Federacja Psychoterapii, uchwałą Zarządu European Association for Psychotherapy, podjętą w Reykjaviku, otrzymała status Krajowej Organizacji Przyznającej i Krajowej Organizacji Parasolowej (National Awarding Organization – NAO/ National Umbrella Organization -NUO) razem z Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Oznacza to, że dwie organizacje - Polska Federacja Psychoterapii i Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - mają takie same prawa w rekomendowaniu polskich psychoterapeutów i organizacji w ich staraniach o europejskie certyfikaty psychoterapii i członkostwo w EAP. Wyłącznie te dwie organizacje w Polsce mają takie kompetencje. Obecnie współpracują one ze sobą, wzajemnie recenzując aplikacje swoich kandydatów na ECP.

Delegatem Polskiej NUO/NAO z ramienia Polskiej Federacji Psychoterapii jest Milena Karlińska-Nehrebecka, a Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, odpowiednio – Zofia Milska-Wrzosińska.

Prezes Polskiej Federacji Psychoterapii, Milena Karlińska-Nehrebecka, wchodzi także w skład Komisji EAP, opracowującej na rzecz Parlamentu Europejskiego standardy kształcenia w psychoterapii. Mają one mają być przyjęte w całej Unii Europejskiej. Gdy to nastąpi, certyfikat ECP uzyska jeszcze większy zasięg.

Do roku 2005 żaden psychoterapeuta z Polski nie uzyskał ECP.

Po powstaniu Polskiej Federacji Psychoterapii w 2005, łącznie 124 osoby z Polski, rekomendowane przez Federację lub Sekcję otrzymały ECP. (Stan do lutego 2008).

Z tego 58 polskich psychoterapeutów uzyskało Europejskie Certyfikaty Psychoterapii dzięki bezpośrednim wsparciu Polskiej Federacji Psychoterapii.

Po 2005 szereg polskich organizacji psychoterapeutycznych uzyskało status członkowski w European Association for Psychotherapy. Są to:

  • Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN
  • Instytut Terapii Gestalt
  • Laboratorium Psychoedukacji

Oraz 2 organizacje zrzeszające najwięcej psychoterapeutów w Polsce:

  • Polska Federacja Psychoterapii
  • Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin wiosennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 marca 2019 r.