Procedura certyfikacyjna PFP

Wprowadzenie

Procedura certyfikacyjna Polskiej Federacji Psychoterapii oparta jest na trzech filarach:

 1. aktualnych podstawach naukowych (Evidence Based Training),
 2. standardach European Association for Psychotherapy,
 3. standardach wypracowanych przez Polską Radę Psychoterapii.

Procedura składa się z 4 etapów:

 1. Udokumentowania posiadanego wyszkolenia i doświadczenia w zawodzie psychoterapeuty.
 2. Egzaminu testowego z teorii psychoterapii.
 3. Egzaminu praktycznego - zobiektywizowanej weryfikacji kompetencji psychoterapeutycznych, w oparciu o analizę zapisów wideo sesji psychoterapeutycznych. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest egzamin praktyczny in vivo.
 4. Komisyjnego ustnego egzaminu końcowego.

 

Części egzaminu i kryteria oceny

Egzamin z teorii

Egzamin jest testem wyboru, badającym wiedzę kandydata w poszczególnych obszarach teorii psychoterapii. Ocena zależy od ilości poprawnych odpowiedzi.

Egzamin praktyczny

Komisja ocenia materiał wg formalnej skali ocen. Oceniane są uniwersalne kompetencje psychoterapeutyczne, wywiedzione z badań empirycznych; między innymi, umiejętność tworzenia sojuszu terapeutycznego i naprawiania jego zakłóceń, empatia, życzliwość, autentyczność, szacunek i pozytywne traktowanie etc., opisane w klasycznych badaniach Rogersa, umiejętność dopasowania ekspresji emocjonalnej do potrzeb psychoterapii, trafność rozumienia i postrzegania pacjenta, odpowiedni balans pomiędzy wsparciem a wyzwaniem czy konfrontacją, neutralność, umiejętność tworzenia doświadczenia i okazji do eksperymentowania, tworzenie i kierowanie konstruktywną relacją psychoterapeutyczną, dopasowanie strategii, metod i technik do potrzeb i możliwości pacjenta, uważność itp.

Jeśli ocena jest pozytywna, kandydat zaproszony jest na:

Egzamin ustny końcowy

 1. Jest to egzamin komisyjny.
 2. Komisja bada umiejętność konceptualizacji przypadku, osadzenie decyzji klinicznych w wiedzy terapeutycznej, autorefleksję itp. kompetencje.
 3. Może zawierać analizę przesłanych sesji psychoterapeutycznych.
 4. Wynik egzaminu jest podany zaraz po niejawnej naradzie komisji.

 

Procedura certyfikacyjna - zasady

 1. Kandydat składa podanie i dokumentację do Komisji Certyfikacyjnej Polskiej Psychoterapii, która sprawdza ich poprawność i rekomenduje Zarządowi kandydata.
 2. Zarząd dopuszcza kandydata do Egzaminu Certyfikacyjnego. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.
 3. Kandydat składa egzamin testowy z teorii psychoterapii. Jeśli nie zda, może ponownie przystąpić do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej.
  Uwaga: osoby posiadające tytuł magistra lub doktora nauk psychoterapeutycznych mają egzamin z teorii zaliczony z urzędu, zgodnie z oceną na Dyplomie.
 4. Po zdaniu egzaminu z teorii kandydat dopuszczony jest do egzaminu praktycznego: składa nagrania wideo 2 sesji psychoterapeutycznych; jednej z pacjentem, jednej z pacjentką. Dołącza transkrypt i zwięzły opis obu przypadków. Uzyskuje ocenę opisową i ilościową oraz ewentualnie wskazania do dalszej pracy nad swoimi kompetencjami.  Jeśli nie zda, kolejny raz do egzaminu praktycznego może przystąpić po spełnieniu wskazań Komisji Certyfikacyjnej.
 5. Po uzyskaniu odpowiednio wysokiej oceny w egzaminie praktycznym, kandydat zostaje dopuszczony do końcowego egzaminu ustnego. Egzamin ustny dotyczy umiejętności konceptualizacji, autorefleksji i umiejętności psychoterapeutycznych. Komisja formułuje ocenę całościową na podstawie wszystkich komponent procedury certyfikacyjnej.
 6. Komisja certyfikacyjna przesyła protokół egzaminu zawierający ocenę całościową i rekomenduje Zarządowi kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę całościową.
 7. Zarząd Polskiej Federacji Psychoterapii przyznaje Certyfikat Psychoterapeuty na wniosek Komisji.

Procedura odwoławcza

Od decyzji Komisji Certyfikacyjnej kandydat może odwołać się do Zarządu.


 

Opłaty

Opłaty są wnoszone etapowo, na konto Federacji, tak by uniknąć nadmiernego jednorazowego obciążenia kandydatów i nie narażać na koszty nieuzasadnione. 
Opłaty w 2014 r. pozostały takie, jak w 2013.

 1. Opłata za pierwszą część procedury certyfikacyjnej wynosi 0,25 płacy minimalnej, w 2013 jest to 400 zł. Musi być wniesiona co najmniej miesiąc przed terminem sesji egzaminacyjnej. Na przelewie zaznaczyć: Certyfikat 1, nazwisko
 2. Kandydat dopuszczony do egzaminu praktycznego płaci 0,25 płacy minimalnej – 400 zł. Na przelewie zaznaczyć Certyfikat 2, nazwisko
 3. Kandydat dopuszczony do egzaminu ustnego płaci 0,2 płacy minimalnej – obecnie 320 zł. Na przelewie zaznaczyć: Certyfikat 3, nazwisko. Kopia przelewu musi być przesłana do Komisji Certyfikacyjnej co najmniej miesiąc przed sesją egzaminacyjną.
 4. Każdy posiadacz certyfikatu płaci co roku niewielką roczną składkę certyfikacyjną za każdy posiadany certyfikat, czyli zarówno za certyfikat psychoterapeuty jak i superwizora – obecnie 100 zł. Osoby, które w danym roku opłaciły składkę członkowską i składkę certyfikacyjną będą uwidocznione na stronie Federacji, wraz z informacjami o swojej praktyce, jakie chcą podać pacjentom. Jest to forma promocji, jaką Federacja zapewnia swoim członkom.
 5.  Uwaga: osoba, która uzyskała Certyfikat w trybie standardowym, nie płaci rocznej składki certyfikacyjnej w danym roku, lecz dopiero w kolejnym roku.
 6. Opłata za odnowienie certyfikatu zostanie ustalona osobno.

 Wpłaty należy kierować na konto: Polska Federacja Psychoterapii, ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków, nr konta: 11 1020 2892 0000 5702 0166 8508


 

Komisja Certyfikacyjna Polskiej Federacji Psychoterapii

 1. Składa się z klinicystów o wysokich kwalifikacjach profesjonalnych
  1. posiadających ECP
  2. posiadających Certyfikat Superwizora Federacji
  3. co najmniej 10 lat praktyki psychoterapeutycznej
  4. posiadających doświadczenie w ocenie kompetencji psychoterapeutycznych
 2. Grupuje orientacje teoretyczne zrzeszone w Federacji i inne
 3. Superwizor rekomendujący kandydata ma prawo uczestniczyć w egzaminie końcowym z głosem doradczym.
 4. W końcowym egzaminie ustnym, na podstawie decyzji Zarządu, może brać też osoba nienależąca do Komisji Certyfikacyjnej PFP, np. przedstawiciel European Association for Psychotherapy.


Skład Komisji:

 • mgr Anna Biesiada - przewodnicząca
 • mgr Małgorzata Chodak
 • lek. med. Dagmara Kuczyńska-Ginko
 • mgr Mariola Lelonkiewicz
 • mgr Katarzyna Węglorz-Makuch
 • mgr Urszula Wojciechowska-Jaworska